MENU
Aula_close Layer 1
H.C.Andersen Skolen
Mobil menu

IT i undervisningen

The WHY i forhold til iPad & teknologi

”Et grundlæggende vilkår for samtiden er medialiseringen af samfundet. Medialisering defineres som den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik.”

“I en digitaliseret og medialiseret kommunikation bliver it- og mediekompetencer stadig mere centrale i samfundet – og derfor også i skolen. De etiske, private, offentlige og sikkerhedsmæssige forhold ved brugen af it og digitale medier bliver meget centrale for eleverne. De må kunne anvende it, når det er hensigtsmæssigt, og forstå medierne og deres indflydelse på samfundet for derigennem at opnå kompetence til at kunne reflektere over egen brug af de sociale medier og til at opnå egne og fælles mål gennem medierne. It- og mediekompetencer og evnen til at ajourføre dem er væsentlige forudsætninger for, at man som borger kan tage aktivt del i et medialiseret og digitaliseret samfund.”

På H.C.Andersen skolen vil vi udnytte det store potentiale som it præsenterer i forhold til læring i folkeskolen. De ”fælles mål” for folkeskolen stiller krav om, at it anvendes i alle folkeskolens fag. På vores skole ser vi ikke dette krav som en ekstra opgave, men som en naturlig forlængelse af, at Tests og prøver bliver mere og mere digitaliseret. Desuden er det naturligt for os at skolen afspejler den virkelighed eleverne færdes i uden for skolen, hvor de nødvendige it-kompetencer er en forudsætning for at kunne trives, vokse og i sidste ende have succes i det videns- og netværkssamfund som ikke længere er en tåget fremtid men en meget konkret virkelighed. Elever, lærere og forældre bør derfor kunne forvente velfungerende it, som naturligt indgår i og understøtter undervisningen.

”Også for skolen indgår it og medier i en udvikling af skolens arbejdsformer og rum og er tilknyttet alle fag. It og medier er ikke længere kun redskaber for læring, men også læringsomgivelser. De fysiske rum og online rum integreres med formelle og uformelle læringskontekster til hybride rum.”

Derfor sætter vi en ære i at kombinere brugen af it i undervisningen med skolens grundlæggende børne- og menneskesyn. Herved kan vi facilitere modningen af hele mennesker med mod- og evner til at træde ud i samfundet som ejere af fremtiden.

Vi er, som folkeskole forpligtet på at leve op til de forventninger og målsætninger som stat og kommune stiller til os. Når Vejledningen for det tværgående emne It og medier skriver at, “Eleven skal tilegne sig kompetencer i kritisk at analysere og vurdere digitale produkters indhold og måde at repræsentere verden på. I relation hertil at kunne analysere og vurdere målgruppe, repræsentationsform, retorik og æstetik. Eleverne skal kunne vurdere afsender- og modtagerintentioner. Eleverne skal opnå bevidsthed om, at de selv, ligesom alle andre, er genstand for påvirkning.” Så ser vi dette som et af de primære argumenter for at arbejde pædagogisk og didaktisk med ipad og teknologi i vores daglige virke.

Netop den praktiske anvendelse og håndtering af IT i undervisningen må ses som en naturlig og fornuftig afspejling af og tilpasning til vores teknologiserede videnssamfund. De kompetencer vi udvikler i en daglig og naturlig interaktion med de digitale medier vil sætte eleverne i stand til i højere grad at deltage i- frem for blot at modtage undervisning.

Handleplan for digitalisering v.1,1 på H.C.Andersen skolen - visioner, mål og indsatser

Vision

Dags dato råder skolen over bærbare computere, cromebooks og et begrænset antal ipads. Disse bookes af den enkelte lærer og benyttes i en del af undervisningen i alle fag. For ungeskolen gælder det, at hver enkelt elev har en personlig cromebook som opbevares, tyverisikret, på skolen. Ud over dette har en gruppe elever adgang til en såkaldt ‘IT-rygsæk’, som den enkelte elev selv må vælge at tage med hjem eller få opbevaret på skolen. IT-rygsækken er udstyret med software som understøtter læsning og stavning og den enkelte elev får et introduktionskursus i brugen af IT-rygsækken.

Denne løsning har været tilstrækkelig og hensigtsmæssig i forhold til de krav der stilles til digitalisering og undervisning i den danske folkeskole. Vi mener dog, at vi ikke må stoppe her. På H.C.Andersen skolen har vi ambitioner for alle vores elever. Disse ambitioner mener vi bedst vi kan indfri ved at være med helt fremme i udviklingen.

I løbet af 2017 vil vi påbegynde implementeringen af projekt 1:1. I dette projekt er det hensigten at vi vil sætte ekstra skub i digitaliseringen af H.C.Andersen skolen. Dette vil vi gøre ved en massiv opgradering på både hardware- og softwaresiden.

Kontrakter

Udlevering af Ipad forudsætter indgåelse af den i kontrakten, beskrevne aftale.

Kontrakt

Skader

I tilfælde af skader på elevens Ipad bedes man printe, udfylde og på skolens kontor aflevere 'Skadesanmeldelsesblanket'.

Skadesanmeldelsesblanket